سـورس‌گـارد

ســاده | قـدرتمـند | غیـرقـابل نفـوذ

رمزنگار سورس گارد ، کدهای PHP را از طریق کدگذاری تو در تو و چند لایه محافظت می نماید.
مطمئن تر از هر نرم افزار انکدری که تا به حال داشته اید.

بسته اصلی برنامه

نرم افزار اصلی

با اعتبار یک ساله


ویژگی های سورس گارد

سورس گارد با بکارگیری یکی از

پیچیده ترین روش های رمز نگاری


بسته آزمایشی برنامه

استفاده از بسته آزمایشی 7 روزه

برای حصول اطمینان از کارایی و کیفیت


فهرست